วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

การแนะนำตัว Introducing myself


การแนะนำตัว

Introducing yourselfHere are expressions to introduce yourself:
ตัวอย่างประโยคที่เราสามารถใช้แนะนำตัวเองได้

Hello, my name is …
สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉัน ชื่อ ...

Hi, I'm ....
สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉัน ชื่อ ...

Nice to meet you; I'm ...
ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ ผม/ดิฉัน ชื่อ ...

Pleased to meet you; I'm ...
ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ ผม/ดิฉัน ชื่อ ...

Let me introduce myself; I'm ...
ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ/คะ ผม/ดิฉัน ชื่อ ...

I'd like to introduce myself; I'm ...
ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ/คะ ผม/ดิฉัน ชื่อ ...

Good afternoon. May I introduce myself? My name is …
สวัสดีครับ ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ/คะ ผม/ดิฉัน ชื่อ ...


สำหรับท่านที่อยากจะพูดแนะนำตัวเองให้ยาวขึ้น อาจจะลองใช้รูปแบบการแนะนำตัวตามแบบด้านล่างนี้

1. May I introduce myself ?
ผม/ดิฉันขอแนะนำตัวเองครับ/ค่ะ

2. My name is ….....(name – surname)……..
ผม/ดิฉันชื่อ-นามสกุล ….....ครับ/ค่ะ

3. I am …..…..(nationality)…….…
ผม/ดิฉันเป็นชาว.…(เชื้อชาติ)

4. I come from / I am from ……...(city / country)……….
ผมมาจาก.…(เมือง /ประเทศ).

5. I am a ………..(career)…….….
ผม/ดิฉันเป็น..…(อาชีพ)……

ในส่วนของการตอบรับ เมื่อมีคนมาแนะนำตัวกับเรา โดยปกติเราจะตอบกลับด้วยการแนะนำตัวเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น

Hello, my name is …
Hi, I'm ....
Nice to meet you; I'm ...
Pleased to meet you; I'm ...
It’s a pleasure to meet you; I'm ...
How do you do?

Introducing other people to someone
การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน


If you want to introduce an acquaintance, a friend, a relative or a colleague to someone, you may do so by using the following phrases.
ถ้าคุณต้องการที่จะแนะนำ คนที่คุณคุ้นเคย เพื่อนของคุณ ญาติของคุณ หรือ เพื่อนร่วมงานของคุณให้รู้จักกับใครซักคน ลองใช้คำพูดตามข้างล่างนี้ครับ

I'd like you to meet my friend/colleague/brother …
ผม/ดิฉัน อยากให้คุณได้พบกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน/น้องชายของผม/ดิฉัน ...

This is my friend …
นี่เพื่อนของผม/ดิฉัน ...

May I introduce … to you?
ขออนุญาตแนะนำคุณ ... ให้รู้จักนะครับ/คะ

Have you met …?
ไม่ทราบว่าเคยเจอคุณ ....มาก่อนเหรอเปล่าครับ/คะ

This is …
นี่คือคุณ ...

ตัวอย่างบทสนทนา

Mr. John : Good morning, Miss Eva. Let me introduce you my friend, Mr.Tony, he is American.
มิสเตอร์ จอห์น สวัสดี(ตอนเช้า) คุณอีวา ผมขอแนะนำให้รู้จัก กับเพื่อนของผม คุณปีเตอร์เขาเป็นชาวอเมริกันครับ

Miss Eva : How do you do? I’m glad to meet you.
มิส อีวา สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

Mr. Tony : How do you do? I’m glad to meet you too.
มิสเตอร์ โทนี่ สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน

Culture Note: Shaking Hands (การจับมือ)


When meeting someone formally for the first time, we shake their hand and say "How do you do?" or "Pleased to meet you."
เมื่อเราต้องพบกับใครซักคนอย่างเป็นทางการครั้งแรก เรามักจะจับมือ และพูดว่า "How do you do?" or "Pleased to meet you."

"How do you do?" isn't really a question, it just means "Hello".
"How do you do?" ในที่นี้ไม่ใช่ประโยคคำถาม แต่หมายถึงHello (สวัสดี) นั่นเอง

โดยปกติ How do you do? มักจะใช้ในรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นทางการ หมายถึง สวัสดีครับ/ค่ะ และเวลาตอบรับหลังจากที่มีคนทักทายกับเราด้วยคำว่า How do you do? ก็คือให้เราตอบกลับว่า How do you do? เช่นกัน